• slider image 175
  • slider image 176
:::

AMANI阿嬤妮十大警訊宣導動畫NO.1-NO.10 - YouTube

網站連結:https://www.youtube.com/watch?v=9WIf7iKwuuo

連至:https://www.youtube.com/watch?v=9WIf7iKwuuo


天主教失智老人基金會衛教大使郭采潔配音失智症十大警訊宣導動畫AMANI阿嬤妮第二部動畫:預防暨延緩失智症自我管理https://www.youtube.com/watch?v=JocQ3u ... mp;feature=emb_titleAMANI阿嬤妮第三季動畫:慢性病自我管理https://www.youtube...
:::

主要功能選單

師生成果

好站推薦快速連結

[ more... ]